Παράξενα Περίεργα Μεταφυσικό

Κριτίας – Η ιστορία της Αθήνας και της Ατλαντίδας

Υπάρχει, είπεν ο Κριτίας, κατά την Αίγυπτον, εις το Δέλτα, εις την κορυφήν του οποίου σχίζεται το ρεύμα του Νεί-λου, είς νομός ονομαζόμενος Σαϊτικός. Τούτου δε του νομού η μεγίστη πόλις είναι η Σάις, οπόθεν ακριβώς ήτο και ο Άμασις ο βασιλεύς. Ως ιδρυτήν της πόλεως οι κάτοικοι έχουσι θεάν, ήτις Αιγυπτιστί ονομάζεται Νηίθ, Ελληνιστί δε Αθηνά, ως λέγου-σιν εκείνοι. Είναι δε πολύ φιλαθήναιοι και λέγουσιν ότι κατά τινα τρόπον είναι συγγενείς των Αθηναίων.

Εκεί λοιπόν πο-ρευθείς ο Σόλων διηγείτο ότι έλαβε μεγάλας τιμάς παρ’ αυτών,και ότι, ενώ ηρώτα περί των παλαιών γεγονότων τους εις ταύτα εμπειροτάτους των ιερέων, ανεκάλυψεν, ότι ούτε αυτός ούτε άλλος ουδείς Έλλην εγνώριζεν, ούτως ειπείν, ουδέν περί αυτών. Και θελήσας ποτέ να σύρη αυτούς εις λόγους περί των αρχαίων ήρξατο να ομιλή περί των πραγμάτων, τα οποία εδώ εν Ελλάδι θεωρούνται αρχαιότατα, περί του Φορωνέως εκεί- νου, όστις εκλήθη πρώτος, και περί της Νιόβης, και μετά τον κατακλυσμόν να μυθολογή περί Δευκαλίωνος και Πύρρας, πώς διεσώθησαν, και να κάμνη την γενεαλογίαν των απογόνων των, και ν’ αναφέρη περί των ετών αυτών πόσα ήσαν, διά των οποίων έλεγεν ότι επειράτο να κάμη την χρονολογίαν των συμβάντων. Είς δε των ιερέων πολύ γέρων, είπε τότε·

Ω Σόλων, Σόλων, οι Έλληνες είσθε πάντοτε παίδες και Έλλην γέρων δεν υπάρχει. Ακούσας ταύτα ο Σόλων, πώς είπε, πώς εννοείς τούτο; Είσθε νέοι, απεκρίθη, όλοι κατά τας ψυχάς. Διότι δεν έχετε εις αυτάς εξ αρχαίας παραδόσεως καμμίαν παλαιάν γνώμην και καμμίαν γνώσιν, ήτις να έχη γίνη με τον χρόνον παλιά. Αίτιον δε τούτων είναι το εξής: Πολλαί και κατά πολλούς τρόπους συνέβησαν καταστροφαί ανθρώπων και θα συμβαίνωσι, διά πυρός μεν και ύδατος αι μέγισται, διά μυρίων δε άλλων μέσων άλλαι μικρότεραι. Τω όντι εκείνο, όπερ και παρ’ υμίν λέγεται, ότι ποτέ ο Φαέθων ο παις του Ηλίου, ζεύξας το άρμα του πατρός, επειδή δεν ήτο ικανός να αμαξηλατή επί της οδού του πατρός, κατέκαυσεν ό,τι ήτο επί της γης, και αυτός ούτος κεραυνωθείς κατεστράφη, τούτο λέγεται μεν υπό μορφήν μύθου, αλλά  η εν αυτώ αλήθεια είναι η παραλλαγή κινήσεως των όντων, τα οποία περιφέρονται πέριξ της γης κατά τον ουρανόν, και η κατά μακράς χρονικάς περιόδους γινομένη διά μεγάλου πυρός καταστροφή των επί γης πραγμάτων.

Τότε λοιπόν όσοι εξ υμών κατοικούσι κατά τα όρη και εις τόπους υψηλούς και ξηρούς καταστρέφονται περισσότερον παρά τους κατοικούντας πλησίον εις τους ποταμούς και την θάλασσαν. Ημάς όμως ο Νείλος, ο οποίος είναι σωτήρ ημών και κατά τα άλλα, σώζει και τότε εκ της αμηχανίας ταύτης, ερχόμενος έξω (πλημμυρών). Όταν δε πάλιν οι θεοί, ίνα καθαρίσωσι την γην διά των υδάτων, κατακλύζουσιν αυτήν, όσοι μεν είναι εις τα όρη, βουκόλοι και βοσκοί, διασώζονται, όσοι δε είναι εις τας πόλεις υμών, παρασύρονται εις την θάλασσαν υπό των ποταμών. Αλλά εις ταύτην εδώ την χώραν ούτε τότε, ούτε άλλοτε ποτέ επιρρέει το ύδωρ άνωθεν επί του εδάφους, αλλά απ’ εναντίας εκ φύσεως ανυψούται κάτωθεν. Εκ τούτου και διά τας αιτίας ταύτας όσα διασώζονται παρ’ ημίν λέγονται ότι είναι αρχαιότατα.

Η αλήθεια όμως είναι ότι εις πάντας τους τόπους, όπου χειμών υπερβολικός ή καύσων δεν | εμποδίζει, άλλοτε μεν περισσότερον, άλλοτε δε ολιγώτερον υπάρχει πάντοτε το γένος των ανθρώπων. Όσα δε συμβαίνουσιν ή εις υμάς, ή εις ταύτην την χώραν ή εις άλλον τόπον, περί των οποίων λαμβάνομεν γνώσιν, εάν έγινε καλόν τι ή μέγα ή και άλλο τι αξιοσημείωτον, πάντα είναι γεγραμμένα ενταύθα παλαιόθεν και διατηρούνται εις τους ναούς. Τα της ιδικής σας όμως πολιτείας και τα των άλλων, πάντοτε μόλις ταύτα τύχωσι να αναπτυχθώσι με γράμματα και με όλους εκείνους τους θεσμούς των οποίων έχουσι χρείαν αι πόλεις, και ιδού πάλιν μετά τον συνήθη αριθμόν των ετών, ως μία νόσος έρχεται επ’ αυτών με ορμήν το ρεύμα του ουρανού, και εξ υμών αφίνει μόνους τους μη γινώσκοντας γραφήν και αμούσους, ώστε πάλιν γίνεσθε νέοι εξ αρχής, χωρίς να γνωρίζητε τίποτε ούτε περί των εν τη χώρα ταύτη ούτε περί των παρ’ υμίν συμβάντων, όσα έγιναν εις τους παλαιούς χρόνους.

Αι γενεαλογίαι τουλάχιστον, ω Σόλων, περί των παρ’ υμίν συμβάντων, τας οποίας τώρα εξέθεσες, ολίγον διαφέρουσιν από τους μύθους των παίδων. Και πρώτον πάντων υμείς ενθυμείσθε ένα μόνον κατακλυσμόν της γης, ενώ συνέβησαν πολλοί πρότερον. Προσέτι δεν γνωρίζετε, ότι εις την χώραν υμών εγεννήθη το ωραιότατον και κάλλιστον γένος, το οποίον ποτε υπήρξε μεταξύ των ανθρώπων· εξ αυτού και συ και πάντες οι σημερινοί πολίται κατάγονται, διότι διεσώθη ποτέ ολίγον σπέρμα. Αλλά υμείς δεν το εμάθετε, διότι οι σωθέντες πρόγονοι υμών απέθνησκον επί πολλάς γενεάς χωρίς να ομιλήσωσι διά γραμμάτων.

Διότι ήτο ποτε, ω Σόλων, προ της μεγάλης διά των υδάτων καταστροφής, αύτη, ήτις είναι τώρα η πολιτεία των Αθηναίων, πολιτεία αρίστη, και προς πόλεμον και κατά πάντα τα άλλα πράγματα καλώς συντεταγμένη περισσότερον πάσης άλλης, και υπ’ αυτής έγιναν, ως λέγεται, τα κάλλιστα κατορθώματα και αι κάλλισται πολιτειακαί διατάξεις εξ όλων, όσων την γνώσιν υπό τον ουρανόν ημείς έχομεν παραλάβει.

Ότε ήκουσε ταύτα ο Σόλων, είπεν ότι εθαύμασε και ότι έλαβε πασαν προθυμίαν παρακαλών τους ιερείς να τω διηγηθώσιν ακριβώς και κατά σειράν τα αφορώντα εις τους παλαιούς συμπολίτας του. Και ο ιερεύς απεκρίθη: Δέν έχω λόγον να αρνηθώ, ω Σόλων, αλλά χάριν σου και της πόλεώς σου θα ομιλήσω, μάλιστα δε και χάριν της θεάς, ήτις και την πόλιν υμών και την ιδικήν μας έλαβε και έθρεψε και επαίδευσε, πρότερον όμως την ιδικήν σας κατά χίλια έτη, λαβούσα το σπέρμα υμών εκ της Γης και του Ηφαίστου, ύστερον δε ταύτην την ιδικήν μας.

Περί ταύτης της ιδρύσεως της πόλεως ημών εις τας ιεράς ημών βίβλους είναι γεγραμμένος ο αριθμός οκτώ χιλιάδων ετών. Αλλά περί των συμπολιτών σου, οίτινες υπήρξαν προ εννέα χιλιάδων ετών, θα σοι φανερώσω συντόμως και τους νόμους αυτών και εκ των έργων των εκείνο, όπερ έπραξαν κάλλιστον πάντων. Τα καθέκαστα ακριβώς περί πάντων θα διεξέλθωμεν κατά σειράν ύστερον εν ανέσει, αφού λάβωμεν ανά χείρας αυτά τα γεγραμμένα. Και τους μεν νόμους αυτών εξέταζε συγκρίνων με τους νόμους της πόλεως ταύτης. Διότι πολλά παραδείγματα εκείνων, τους οποίους είχετε υμείς τότε, θα τα εύρης εδώ τώρα. Και πρώτη είναι η τάξις των ιερέων, διακεκριμένη χωριστά από τας άλλας και μετ’ αυτήν η τάξις των τεχνιτών, των οποίων εκάστη κλάσις μόνη και χωρίς να αναμιγνύηται με άλλας εργάζεται, έπειτα δε η των βοσκών και των κυνηγών και η των γεωργών. Και προσέτι έχεις ακούσει ίσως, ότι η τάξις των μαχητών ενταύθα είναι κεχωρισμένη από πάσας τας άλλας τάξεις και ότι εις αυτούς προσετάχθη υπό των νόμων να μη φροντίζωσι περί ουδενός άλλου πλην των αφορώντων εις τον πόλεμον.

Προσέτι ο τρόπος του οπλισμού των, ασπίδες δηλ. και δόρατα, με τα οποία ημείς πρώτοι εκ των κατοικούντων την Ασίαν έχομεν οπλισθή, εδόθη παρά της θεάς, ήτις μας εδίδαξεν αυτόν, καθώς εις εκείνους εκεί τους τόπους τον είχε διδάξει εις υμάς πρώτους. Όσον αφορά πάλιν την πνευματικήν μόρφωσιν βλέπεις, νομίζω, πόσην ο νόμος εδώ έλαβεν επιμέλειαν ευθύς απ’ αρχής, διότι εκ πασών των επιστημών, αίτινες πραγματεύονται περί του κόσμου, μέχρι της μαντικής και της ιατρικής, ης αντικείμενον είναι η υγεία, εκ των θείων τούτων τεχνών ανεύρεν ό,τι ανήκει εις την υπηρεσίαν των ανθρώπων και επεδίωξε την απόκτησιν των γνώσεων τούτων και παντός ό,τι συνδέεται μετ’ αυτών. Καθ’ όλην ταύτην λοιπόν την διακόσμησιν και τάξιν πρώτους υμάς διεκόσμησεν η θεά και κατώκισε την πόλιν υμών, αφού πρώτον εξέλεξε τον τόπον, εις τον οποίον έχετε γεννηθή, και εγνώρισε καλώς, ότι η εν αυτώ επικρατούσα ευκρασία των εποχών θα παράγη άνδρας νοημονεστάτους.

Η θεά λοιπόν, επειδή και φιλοπόλε- μος είναι και φιλόσοφος, αφού εξέλεξε τον τόπον, όστις έμελλε να παράγη άνδρας ομοιοτάτους με αυτήν, τούτον κατά πρώτον κατώκισε. Και υμείς εκατοικείτε αυτόν έχοντες νόμους τοιούτους και ακόμη καλυτέρους και υπερβαίνοντες εις πάσαν αρετήν όλους τους ανθρώπους, ως είναι επόμενον, επειδή είσθε γεννήματα και παιδεύματα των θεών. Και πολλά μεγάλα έργα της πόλεως υμών, εδώ γεγραμμένα, θαυμάζονται, πάντα όμως υπερέχει έν κατά το μεγαλείον και την ανδρείαν. Διότι λέγουσιν αι γραφαί ημών ότι η πόλις υμών κατέστρεψέ ποτε μεγίστην δύναμιν, ήτις βιαίως είχεν εισβάλει συγχρόνως εις όλην την Ευρώπην και την Ασίαν, ορμηθείσα έξωθεν εκ του Ατλαντικού ωκεανού.

Τότε τω όντι διά του πελάγους εκείνου ηδύνατό τις να διαβή, διότι υπήρχε νήσος έμπροσθεν του στομίου, το οποίον καλείται, ως υμείς λέγετε, στήλαι του Ηρακλέους. Η νήσος δε αύτη ήτο μεγαλυτέρα της Λιβύης και της Ασίας ομού και εξ αυτής ηδύνατό τις τότε να πορευθή και μεταβή εις τας άλλας νήσους, εκ δε των νήσων εις όλην την απέναντι Ήπειρον την πέριξ της θαλάσσης εκείνης, ήτις είναι αληθώς θάλασσα. Διότι το μέρος τούτο, όπερ είναι εντός του πορθμού, περί του οποίου ομιλούμεν, φαίνεται μάλλον ότι είναι λιμήν έχων στενήν είσοδον, ενώ εκείνη είναι τω όντι ωκεανός. Και η γη η περιέχουσα αυτήν δύναται αληθέστατα να λέγηται Ήπειρος.

Εις την νήσον λοιπόν ταύτην Ατλαντίδα συνέστη μεγάλη και θαυμασία δύναμις υπό βασιλέων, ήτις εξουσίαζεν όλην την νήσον και πολλάς άλλας νήσους και μέρη της Ηπείρου. Και εκτός τούτων ακόμη χώρας εκ του μέρους τούτου εις την εσωτερικήν θάλασσαν εξουσίαζεν, επί μεν της Λιβύης μέχρι της Αιγύπτου, επί δε της Ευρώπης μέχρι της Τυρρηνίας. Όλη δε αύτη η δύναμις συνενωθείσα επεχείρησέ ποτε με μίαν ορμήν να υποδουλώση και τον ιδικόν σας τόπον και τον ιδικόν μας και πάντας τους εντεύθεν του στενού. Και τότε, ω Σόλων, η δύναμις της πόλεως υμών έγινε περιφανής εις όλους τους ανθρώπους και διά την ανδρείαν και διά την ρώμην αυτής.

Διότι υπερέχουσα πάντας διά την ευψυχίαν της και διά πάσας τας πολεμικάς τέχνας, κατ’ αρχάς μεν έχουσα την αρχηγίαν των Ελλήνων, έπειτα δε μεμονωμένη ούσα εξ ανάγκης, όταν οι άλλοι απεστάτησαν, αφού κατήντησεν εις τους εσχάτους κινδύνους, ενίκησε τους επιδρομείς, ανήγειρε τρόπαια, και τους μη υποδουλωθέντας ακόμη ημπόδισε να υποδουλωθώσι, και τους άλλους, όσοι κατοικούμεν εντεύθεν των Ηρακλείων στηλών, γενναίως ηλευθέρωσεν άπαντα. Βραδύτερον όμως, επειδή συνέβησαν μεγάλοι σεισμοί και κατακλυσμοί, ήλθε μία ημέρα και μία νυξ φοβερά και πάσα η μάχιμος τάξις υμών αύτη διά μιας εβυθίσθη εις την γην, ομοίως δε και η Ατλαντίς νήσος βυθισθείσα εις την θάλασσαν ηφανίσθη.

Διά τούτο και τώρα είναι αδιάβατος και ανεξερεύνητος η θάλασσα εκείνη εκεί, επειδή είναι εμπόδιον ο πηλός των χαμηλών βράχων (υφάλων), τους οποίους η καθίζησις της νήσου παρήγαγε.

Πηγή

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑhttp://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://grcom.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://pcuser.gr http://pcuser-help.eu http://psagmenos.info http://echology.gr http://2like.eu http://proionta-tis-fisis.info http://newsgr.net http://kritikos.eu ΚΡΗΤΙΚΟΣ Περίεργα και Παράξενα - Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,ΜυστήριαΠερίεργα και Παράξενα | Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,Μυστήρια Φτιάχνω μόνος μου Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ απεντομωση αθηνα ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA Αλλαγή οθόνης iPhone 5 Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S Αλλαγή αισθητήρα εγγύτητας iPhone 6S Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6S Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 6 Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 4 Αλλαγή οθόνης αφής (Digitizer) και οθόνης Retina HD iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S PLUS Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S PLUS Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S PLUS Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off home button iPhone 6S PLUS Επισκευή volume, silent cable iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S PLUS Επισκευή ηχείου iPhone 6S PLUS Επισκευή ακουστικού iPhone 6S PLUS Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S PLUS Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6S PLUS Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S PLUS Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6S PLUS Επισκευή δόνησης iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S PLUS Antenna GPS iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM card reader iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM Card Case iPhone 6S PLUS Εξαγωγή SIM iPhone 6S PLUS Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S Επισκευή ηχείου iPhone 6S Επισκευή ακουστικού iPhone 6S Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S Επισκευή δόνησης iPhone 6S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S Επισκευή Antenna GPS iPhone 6S Επισκευή SIM card reader iPhone 6S Επισκευή Sim Card Case Επισκευή Εξαγωγής SIM Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Plus Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Plus Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Plus Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο – jack cable iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας Έντασης Ήχου iPhone 6 Plus Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6 Plus Επισκευή ΜΙκροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Plus Επισκευή ηχείου iPhone 6 Plus Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Plus Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Plus Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6 Plus Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Plus Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Plus Επισκευή Δόνησης iPhone 6 Plus Επισκευή Κεραίας 3G iPhone 6 Plus Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Plus Αλλαγή Antenna GPS iPhone 6 Plus Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Plus Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Plus Εξαγωγή SIM iPhone 6 Plus Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας on/of button iPhone 6 Επισκευή volume, silent cable iPhone 6 Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Επισκευή ηχείου iPhone 6 Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Επισκευή δόνησης iPhone 6 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Antenna GPS iPhone 6 Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Εξαγωγή SIM iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone SE Επισκευή βρεγμένου iPhone SE Αλλαγή μπαταρίας iPhone SE Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone SE Επισκευή power, volume, silent Button iPhone SE Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone SE Επισκευή sensor cable iPhone SE Επισκευή ηχείου iPhone SE Επισκευή ακουστικού iPhone SE Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone SE Επισκευή κάμερας iPhone SE Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone SE Επισκευή δόνησης iPhone SE Επισκευή κεραίας 3G iPhone SE Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone SE Antenna GPS iPhone SE Επισκευή sim card reader iPhone SE Επισκευή sim card case iPhone SE Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone SE Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5S Επισκευή βρεγμένου iPhone 5S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5S Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 5S Επισκευή volume, silent , power Cable iPhone 5S Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone 5S Επισκευή μικροφώνου ανοιχτής ακρόασης iPhone 5S Επισκευή ηχείου iPhone 5S Επισκευή ακουστικού iPhone 5S Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5S Επισκευή κάμερας iPhone 5S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5S Επισκευή sensor cable iPhone 5S Επισκευή δόνησης iPhone 5S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5S Antenna GPS iPhone 5S Επισκευή sim card reader iPhone 5S Επισκευή sim card case iPhone 5S Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5S Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5C Επισκευή βρεγμένου iPhone 5C Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5C Επισκευή Home button iPhone 5C Επισκευή Home Button Cable iPhone 5C Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5C Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5C Επισκευή Mic ανοικτής ακρόαση iPhone 5C Επισκευή ηχείου iPhone 5C Επισκευή ακουστικού iPhone 5C Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5C Επισκευή κάμερας iPhone 5C Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5C Επισκευή sensor cable iPhone 5C Επισκευή δόνησης iPhone 5C Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5C Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5C Επισκευή Antenna 4G Cellular / GPS iPhone 5C Επισκευή sim card reader iPhone 5C Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5C Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5 Επισκευή βρεγμένου iPhone 5 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5 Επισκευή home button cable iPhone 5 Επισκευή Home button iPhone 5 Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5 Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5 Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 5 Επισκευή Ηχείου iPhone 5 Επισκευή ακουστικού iPhone 5 Υποδοχή ακουστικών iPhone 4s Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 5 Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 5 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5 Επισκευή sensor cable iPhone 5 Επισκευή δόνησης iPhone 5 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5 Antenna GPS iPhone 5 Επισκευή sim card reader iPhone 5 Eπισκευή sim card case iPhone 5 Eπισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 5 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4s Επισκευή βρεγμένου iPhone 4s Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4s Επισκευή dock connector iPhone 4s Επισκευή home button iPhone 4s Επισκευή home button cable iPhone 4s Καλωδιοταινία on/off button iPhone 4s Επισκευή Jack / Volume / Mute / Speaker Mic Cable iPhone 4s Επισκευή μικροφώνου iPhone 4s Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 4s Επισκευή ηχείου iPhone 4s Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 4s Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 4s Επισκευή sensor cable iPhone 4s Επισκευή δόνησης iPhone iPhone 4s Antenna Cellular 3G iPhone 4s Antenna Wi-Fi / Bluetooth iPhone 4s Επισκυή Antenna GPS iPhone 4s Επισκευή sim card reader iPhone 4s Επισκευή sim card case iPhone 4s Επισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 4s Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4 Επισκευή βρεγμένου iPhone iPhone 4 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4 Επισκευή dock connector iPhone 4 Επισκευή home button iPhone 4 Επισκευή home button cable iPhone 4 Επισκευή volume, silent, power cable iPhone 4 Επισκευή μικροφώνου iPhone 4
Created by comgr.net