Παράξενα Περίεργα Μεταφυσικό

Αρχαιοστρονομία και Αστρονομικός Προσανατολισμός Μνημείων στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.

Με την παρούσα δημοσίευση και πρώτο άρθρο της σειράς Αστρονομικοί Προσανατολισμοί Μνημείων εγκαινιάζουμε την συνεργασία με τον αγαπητό μας, προπτυχιακό δάσκαλο και Αναπληρωτή Καθηγητή σήμερα, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Γιώργο Πανταζή. Ο κ. Πανταζής ασχολείται, από το 2002 (διδακτορική διατριβή), με το αντικείμενο του αστρονομικού προσανατολισμού μνημείων και έχει οργανώσει και συμμετάσχει, σε δεκάδες αποστολές σε όλη την Ελλάδα και εκτός, για την γεωμετρική τεκμηρίωση των μνημείων και την έρευνα του αστρονομικού προσανατολισμού τους.

Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε ένα σύνολο μνημείων, από την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πρωτογενή έρευνα, τόσο στο ύπαιθρο όσο και στο γραφείο, του αστρονομικού προσανατολισμού εκάστοτε μνημείου, ο οποίος έγινε με σύγχρονες γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους. Οι έρευνες αυτές, έγιναν στο πλαίσιο των διδακτορικών διατριβών του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Πανταζή και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ευαγγελίας Λάμπρου, καθώς και σε πλήθος εκπονηθέντων Διπλωματικών Εργασιών, στην Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη τους.

Έχουμε ετοιμάσει δυο εισαγωγικά άρθρα, που σκοπό έχουν την εξοικείωση του αναγνώστη με τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και με την επιλεγμένη μέθοδο εργασίας, για την καλύτερη κατανόηση των συμπερασμάτων που θα παρουσιαστούν στα υπό δημοσίευση μνημεία.

Το πρώτο άρθρο της σειράς λοιπόν, είναι το παρόν, όπου εισαγάγουμε τον αναγνώστη στην επιστήμη της Αρχαιοαστρονομίας, η οποία ασχολείται με την έρευνα του προσανατολισμού μνημείων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, τα οποία έχουν μελετηθεί, υπό αυτό το πρίσμα.

Το δεύτερο άρθρο της σειράς, παρουσιάζει την μέθοδο εργασίας, τον τρόπο δηλαδή διερεύνησης του προσανατολισμού μνημείων με γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους, η οποία δημοσιεύτηκε το 2002, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του κ. Πανταζή.

Αρχαιοαστρονομία και προσανατολισμός μνημείων

Αρχαιοαστρονομία

Η επιστήµη η οποία ασχολείται µε την ερµηνεία του προσανατολισµού των µνηµείων είναι η αρχαιοαστρονοµία, που θεωρείται το σηµείο συνάντησης της αστρονοµίας µε την αρχαιολογία. Η αρχαιοαστρονοµία είναι µια από τις επιστήµες, που έχει ασχοληθεί διαχρονικά, κυρίως, µε τη διερεύνηση του προσανατολισµού των µνηµείων. Σκοπός της είναι, µέσα από αυτήν την έρευνα, να εξαγάγει συµπεράσµατα για το πώς συνδέεται η ύπαρξη και κυρίως ο προσανατολισµός ενός µνηµείου, µε τη λατρεία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιµα ενός λαού. Η ενασχόλησή της στο πέρασµα των αιώνων απλώνεται σε όλο το φάσµα των µνηµείων (παλαιολιθικά, νεολιθικά, προχριστιανικά, χριστιανικά και μουσουλμανικά). Μέσα από την έρευνα του προσανατολισµού αυτών των µνηµείων έρχονται στην επιφάνεια στοιχεία που αφορούν στον τρόπο κτίσης τους και αναβιώνουν τα πολιτισµικά και λειτουργικά στοιχεία που λάµβαναν υπόψη τους οι κτίτορες κατά τη διάρκεια της θεµελίωσής τους (Πανταζής, 2002).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Παρθενώνας που στο διάβα των αιώνων μετατράπηκε από αρχαίο ναό, σε Ορθόδοξη εκκλησία, έπειτα σε Καθολική και τέλος σε Τζαμί.

Τα μνημεία και η λειτουργία τους

Στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους τα µνηµεία αντικατοπτρίζουν το σύνδεσµο των γενεών και συνάµα στοιχειοθετούν την ιστορική και πολιτισµική τους κληρονοµιά. Είναι οι θεµατοφύλακες της παράδοσης και ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των πολιτισµών. Πολλά µνηµεία στο πέρασµα των αιώνων αλλά και στη σύγχρονη εποχή έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστηµόνων, είτε για να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητες που αυτά εµφανίζουν, είτε για να διερευνήσουν και να ερµηνεύσουν τη σχέση τους µε την ύπαρξη και τη δραστηριότητα του ανθρώπου (Πανταζής 2002).

Παρθενώνας. Ο πρώτος φωτογραφικός τρίποδας που στήθηκε στην Ελλάδα, στήθηκε απέναντι από τον Παρθενώνα. Σε αυτή την φωτογραφία, του 1839, η οποία είναι και η πρώτη που βγήκε στην Ελλάδα, φαίνεται για πρώτη και τελευταία φορά σε φωτογραφία, το τζαμί που υπήρχε εντός του μνημείου, το οποίο είχε αντικαταστήσει τον πρότερο χριστιανικό ναό, των Βυζαντινών χρόνων. Η διαχρονικότητα και η εναλλαγή της λατρείας, μέσα από ένα μνημείο, σε μια μόνο φωτογραφία.

Τρόπος κατασκευής και χωροθέτησης μνημείων

Η κατασκευή και η χωροθέτησή τους συνδέονται άμεσα με τη χρήση, τη λειτουργικότητά τους αλλά και με την τοπογραφία του χώρου, στον οποίο έχουν κατασκευασθεί. Ο προσανατολισμός δηλαδή και η τοποθέτηση των μνημείων στο χώρο δεν είναι τυχαίοι, αλλά αντανακλούν τα έθιμα και τις παραδόσεις που ακολουθούσαν οι προϊστορικοί ή οι ιστορικοί κτίτορές τους (Hoskin 2001, Papathanassiou, Hoskin 1994).Ο Ήλιος, η Σελήνη, τα άστρα, οι κινήσεις και οι σχέσεις τους στον ουράνιο θόλο αποτέλεσαν αντικείμενο λατρείας, σχεδόν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Αυτό οδήγησε στην εισαγωγή των σχέσεων αυτών, στην τοπογραφία και στην αρχιτεκτονική των οικοδομημάτων που σχετίζονταν με αυτές τις λατρείες.

Προσανατολισμός μνημείου και σχετιζόμενες ημερομηνίες

Με τον όρο προσανατολισµός ενός µνηµείου, ορίζεται η απόλυτη θέση και η διεύθυνσή του στο χώρο δηλαδή η διαδικασία εκείνη µε τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατόν ένα µνηµείο να τοποθετηθεί στο χώρο σε συγκεκριµένη διεύθυνση (αζιµούθιο) ως προς µια βασική διεύθυνση αναφοράς (Πανταζής, 2002). Η ίδια η λέξη είναι σύνθετη και προέρχεται από την ένωση των λέξεων προς και ανατολή. Το σημείο της Ανατολής ήταν ανέκαθεν το πλέον εύκολο για τον εντοπισμό του, μιας και είναι το σημείο του οπτικού ορίζοντα που εμφανίζεται ο Ήλιος κάθε πρωί. Έτσι η κατεύθυνση προς την Ανατολή έγινε η διεύθυνση εκείνη που όρισε και την έννοια. Αν ξέρεις που είναι η Ανατολή μπορείς μετά να βρεις κάθε άλλη διεύθυνση στον χώρο.

Η σχέση του προσανατολισµού ενός µνηµείου µε το σηµείο της ανατολής του Ήλιου ή ενός αστέρα ή της Σελήνης αντικατοπτρίζει και εξηγεί πολλές φορές τη διαδικασία, τον τρόπο και τη µορφή σκέψης σε κοινωνικά και θρησκευτικά θέµατα του πολιτισµού των κτιτόρων του. Λόγοι παράδοσης ή λειτουργικότητας των χώρων των µνηµείων ανάγκαζαν τους θεµελιωτές τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο του προσανατολισµού τους. Για τον προσανατολισµό των µνηµείων, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα ουράνια σώµατα (Πανταζής, 2002).

Σημαντικές ημερομηνίες και σχέσεις που φαίνεται ότι συνδέονται με τον προσανατολισμό μνημείων σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου είναι:

– των ηλιοστασίων και των ισημεριών και των σημείων ανατολής του Ήλιου, της Σελήνης, ή κάποιου άλλου άστρου τις ημέρες αυτές,– της ανατολής του Ήλιου, την ημέρα εορτής της θεότητας ή του αγίουΑρχαιοαστρονομικές μελέτες και προσανατολισμοί μνημείων. Έρευνες από όλο τον κόσμο.

Η επιλογή του ουράνιου σώµατος, σε σχέση µε το οποίο προσανατολίζεται το µνηµείο, γίνεται µε κριτήριο κυρίως τη λατρευτική πίστη µε την οποία οι περισσότεροι πολιτισµοί και οι θρησκείες συνδυάζουν την ύπαρξη των σωµάτων αυτών και τα αντιµετωπίζουν ως θεότητες. Η αρχή αυτή φαίνεται να ισχύει ακόµη και 6000 χρόνια π.Χ. και µεταδίδεται από πολιτισµό σε πολιτισµό και από λαό σε λαό άφθαρτη, εµπλουτισµένη από τον κάθε λαό µε τις δικές του ιδιαιτερότητες (Malville, Wendorf, A Mazar, Schild, 1998).

Είναι πολλά τα µεγαλιθικά, νεολιθικά και αρχαϊκά µνηµεία, των οποίων ο προσανατολισµός του οικοδοµήµατος, η χάραξη ορισµένων λιθόστρωτων δρόµων, τα χαραγµένα σηµάδια, ή η θέση και η τοποθέτηση των πεσσών, έχουν διερευνηθεί µέσα στο πνεύµα του αστρονοµικού προσανατολισµού.Στο παρελθόν έχουν γίνει αποσπασµατικές µετρήσεις για τον προσανατολισµό αρχαίων µνηµείων, ναών, τάφων σε διάφορα σηµεία της γης και έχει µελετηθεί ο προσανατολισµός του κύριου άξονα συµµετρίας ή της θύρας εισόδου σε σχέση µε τη θέση του ήλιου, της σελήνης ή διαφόρων άλλων αστέρων, όπως π.χ. του Σείριου και του Αρκτούρου, ή αστερισµών, όπως του Ωρίωνα και των Πλειάδων. Οι έρευνες έδειξαν ότι, εκατοντάδες προϊστορικών τάφων και ένας αριθµός µικρών ναών και ιερών, που βρέθηκαν και εξετάστηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη νότια Γαλλία και σε περιοχές της δυτικής Μεσογείου, ανήκουν στη νεολιθική εποχή (7000-2000 π.Χ.) και στα πρώτα χρόνια της εποχής του χαλκού, εµφανίζουν συγκεκριµένο προσανατολισµό (Hoskin, 2001).

Πιο συγκεκριμένα:

Μάλτα

Οι άξονες µνηµείων – ναών στη Μάλτα, που χρονολογούνται γύρω στο 3600 π.Χ. και αργότερα, δηλαδή προγενέστερων ή και συγχρόνων των πυραµίδων της Αιγύπτου, έχουν συγκεκριµένο εύρος προσανατολισµού. Ένας τριπλός ναός στην Mnajdra της Μάλτας, είναι προσανατολισµένος ακριβώς στην ανατολή του ήλιου κατά την ισηµερία.

Απόδειξη ότι οι άνθρωποι τόσο παλαιών πολιτισµών ενδιαφέρονταν για την πορεία των αστέρων στον ουρανό, είναι ένα κοµµάτι ασβεστολιθικής πλάκας που βρέθηκε στον ναό του Tal-Qadi. Τα σύµβολα, που είναι σκαλισµένα επάνω της, παρουσιάζουν στοιχεία για την πορεία του ήλιου, της σελήνης και άλλων αστέρων (Serio Fodera, Hoskin, Ventura 1992, Hoskin, 2001).Νήσος του Πάσχα

Το Νησί του Πάσχα, στα ισπανικά Isla de Pascua και επίσης Ράπα Νούι στην ομώνυμη τοπική γλώσσα, είναι νησί της Πολυνησίας που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό και διοικητικά ανήκει στην Χιλή. Θεωρείται το πλέον απομονωμένο νησί στον κόσμο. Το όνομα «Νησί του Πάσχα» οφείλεται στον Ολλανδό θαλασσοπόρο Γιάκομπ Ρόγκεβεν, ο οποίος έφτασε εκεί το Πάσχα του 1722.Στο νησί περισσότερα από 800 Ahu και 300 Moai, που είναι µεγαλιθικά µνηµεία, είναι προσανατολισµένα στην ανατολή ή τη δύση του ήλιου κατά το θερινό ή το χειµερινό ηλιοστάσιο και τις ισηµερίες µε µια ακρίβεια της τάξης των ±2.5°. Μάλιστα για κάποια από αυτά υπάρχει η υποψία ότι µπορεί να χρησίµευαν ως ηλιακά παρατηρητήρια (αστεροσκοπεία) (Lirrel, 1989).Νήσος Μινόρκα

Η Μινόρκα (ισπανικά, καταλανικά: Menorca) είναι ισπανικό νησί της Μεσογείου που ανήκει στο συγκρότημα των Βαλεαρίδων. Η ονομασία προέρχεται από την λατινική και σημαίνει Η Μικρότερη (εν αντιθέσει προς τη Μαγιόρκα που σημαίνει Η Μεγίστη). Όλο το νησί είναι ένα αρκετά χαμηλό οροπέδιο, ενώ οι παραλίες του είναι πολύ απότομες. Η Μινόρκα είναι γνωστή για την ύπαρξη μεγαλιθικών μνημείων που μαρτυρούν προϊστορική ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τα Μεγαλιθικά αυτά µνηµεία (Taulas) στο νότιο µέρος της νήσου, χρονολογηµένα στα 1300 π.Χ – 800 π.Χ., είναι προσανατολισµένα:

– στον α του Νοτίου Σταυρού (α Cru), – στον α του Κενταύρου (α Cen) και – στο β του Κενταύρου (β Cen).

Εξαίρεση αποτελεί η Taula της Torralba (1000 π.Χ.), η οποία είναι και το πιο εντυπωσιακό µνηµείο αυτού του πολιτισµού. Είναι προσανατολισµένη στην ανατολή του Σείριου (α CMa), του λαµπρότερου αστέρα του ουρανού (Hoskin, 1989, 2001). Αίγυπτος

Στην Αίγυπτο ο Sir Norman Lockyer το 1891 µετά από µετρήσεις διαπίστωσε, ότι αρκετοί ναοί ήταν προσανατολισµένοι στην ανατολή του ήλιου την ηµέρα εορτής της θεότητας στην οποία ήταν αφιερωµένοι. Βρήκε επίσης ότι υπάρχουν και οι εξής προσανατολισμοί των αρχαίων ναών:

– 4 στο χειµερινό ηλιοστάσιο– 2 στο θερινό ηλιοστάσιο. – 7 στον α του Μεγάλου Κυνός (α CMa), – 12 στον α της Περιστεράς (α Col), – 9 στον α του Κενταύρου (α Cen), – 3 στον α της Μεγάλης Άρκτου (α UΜa), – 7 στον γ του Δράκοντος (γ Dra), – 4 στον α της Τρόπιδας (α Car), – 5 στον α του Ηνιόχου (α Aur) και – 2 στον α της Παρθένου (α Vir) [49].

Η πυραµίδα του Χέοπα στην Γκίζα (2500 π.Χ) είναι προσανατολισµένη στον αστρονοµικό Βορρά, άρα και στην Ανατολή, λόγω της τετράγωνης βάσης της, µε ακρίβεια µεγαλύτερη από 3′ (Spence, 2000). Η ακρίβεια προσανατολισµού των εδρών της πυραµίδας αποτέλεσε την αφορµή αφενός να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο έγινε αυτό και αφετέρου να γίνει µια προσπάθεια χρονολόγησής της µε σφάλµα ±5 έτη. Μια άποψη είναι ότι ο προσανατολισµός έγινε χρησιµοποιώντας δύο αστέρια, ένα της Μεγάλης Άρκτου και ένα της Μικρής, τα οποία σε συγκεκριµένο χρόνο ορίζουν µια ευθεία, η οποία διέρχεται από το Βόρειο Πόλο (Spence, 2000). Κατά άλλη µελέτη οι Αιγύπτιοι ήταν σε θέση να προσδιορίσουν µε ακρίβεια τη διεύθυνση Βορρά-Νότου παρατηρώντας τον α Δράκοντος (α Dra), ο οποίος την εποχή εκείνη βρισκόταν κοντά στο Βόρειο Πόλο (Haack, 1984). Παρατηρώντας αστέρια, τα οποία ανατέλλουν και δύουν στον ισηµερινό, µπορούσαν να προσδιορίσουν µε µεγάλη ακρίβεια τη διεύθυνση Ανατολής-Δύσης. Ένα τέτοιο αστέρι, την εποχή που κατασκευάστηκαν οι πυραµίδες, ήταν ο β Σκορπίου (β Sco). Χρησιµοποιήθηκε πιθανόν για να προσανατολιστούν και άλλες πυραµίδες στη Γκίζα καθώς και η πυραµίδα της Νεφερτίτης στο Αµπού Σίρ (Haack, 1984). Δεν υπάρχει λοιπόν αµφιβολία, ότι οι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν τις αστρονοµικές τους γνώσεις για την κατασκευή και τον προσανατολισµό των πυραµίδων. Με παρατηρήσεις αστέρων ή του ήλιου, τη στιγµή της Ανατολής και της Δύσης τους, ήταν σε θέση να προσδιορίσουν µε αξιοθαύµαστη ακρίβεια τη διεύθυνση του Βορρά. Νεολιθικές κατασκευές, δυτικά του ποταµού Νείλου στη Νότια Αίγυπτο, χρονολογηµένες άλλες στο 6000 π.Χ. και άλλες στο 4800 π.Χ., έχουν καθ’ οµάδες συγκεκριµένο προσανατολισμό. Επίσης πολλές μεγαλιθικές κατασκευές στην ίδια περιοχή, έχουν τις µακρές πλευρές τους προσανατολισµένες κατά τον άξονα Βορρά – Νότου µε µεγάλη ακρίβεια (Malville, Wendorf, A Mazar, Schild, 1998). Το πιθανότερο είναι, ο προσανατολισµός αυτός να έχει επιτευχθεί µε παρατηρήσεις του ήλιου, επειδή ο ήλιος σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη (δηλαδή από τον Ισηµερινό έως τον Τροπικό του Καρκίνου), διέρχεται από το ζενίθ δύο συγκεκριµένες ηµέρες του χρόνου. Τις ηµέρες αυτές οι κατακόρυφες κατασκευές δε ρίχνουν καθόλου σκιά το µεσηµέρι, εφόσον ο ήλιος µεσουρανεί στο ζενίθ, γι’ αυτό και τις εόρταζαν ως ένα σηµαντικό γεγονός.

Ελλάδα

Οι αρχές της αρχαιοαστρονομίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ιστορία της αρχαιοαστρονοµίας αρχίζει τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (1885) µε τις εργασίες του Heinrich Nissen, του Norman Lockyer και του Francis Penrose (Papathanassiou, 1994), οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τον προσανατολισµό ελληνικών ναών στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα και την Ιταλία . Οι Nissen (1907) και Penrose (1897) προσδιόρισαν σε ποιους αστερισµούς ήταν προσανατολισµένες µερικές δεκάδες από αρχαίους ελληνικούς ναούς και ισχυρίστηκαν, ότι µπορούσαν να προσδιορίσουν την ακριβή ηµεροµηνία οικοδοµήσεως του καθενός (Papathanassiou, 1994). Μια σύγκριση όµως των αποτελεσµάτων τους παρουσιάζει σφάλµα ακόµη και 800 χρόνια στον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας κτίσης τους, το οποίο πιθανόν να οφείλεται σε εσφαλµένους υπολογισµούς ή εκτιµήσεις στα πλαίσια των αστρονοµικών και αρχαιολογικών τους γνώσεων.

Μινωικά ανάκτορα

Έχουµε παραδείγµατα αστρονοµικού προσανατολισµού των µνηµείων από τους αρχαιότατους ακόµη χρόνους, από τα χρόνια άνθισης του Μινωικού και του Μυκηναϊκού πολιτισµού. Ο Καθηγητής Σπ. Μαρινάτος, αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός, είχε επισηµάνει τον επιλεκτικό προσανατολισµό κατά τον άξονα ″ανατολή – δύση″, ολόκληρων πτερύγων ή και µεµονωµένων δωµατίων των Μινωϊκών ανακτόρων. Προφανώς οι αρχαίοι έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στον προσανατολισµό τους. Ακόµα και οι πόρτες τοποθετούνταν έτσι, ώστε να ανοίγουν προς ανατολάς, κάτι που φαίνεται να έχει σαφή θρησκευτική σηµασία (Liritzis, 2000).Νεκροταφείο Αρμένων Ρεθύμνου

Οι τάφοι του Υστεροµινωϊκού νεκροταφείου Αρµένων Ρεθύµνου, (1450 π.Χ – 1190 π.Χ) έχουν λαξευθεί στο έδαφος έτσι ώστε να είναι προσανατολισµένοι στο τόξο του τοπικού ορίζοντα, το οποίο ορίζεται από τα σηµεία ανατολής του ήλιου, µεταξύ του θερινού και του χειµερινού ηλιοστασίου ή του βορειότερου και νοτιότερου σηµείου ανατολής της σελήνης κατά το 19ετή κύκλο της (Papathanassiou, 1992).

Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα δύο αρχαίοι ναοί, ο αρχαϊκός ναός στο Καρδάκι (6ος αι. π.Χ) και ο ναός της Άρτεµης, ο οποίος βρίσκεται 1Km βορειοδυτικά του πρώτου ναού, καθώς και ο βωµός του Απόλλωνα, ο οποίος κατασκευάστηκε πριν το 500 π.Χ, σύµφωνα µε επιγραφή, είναι προσανατολισµένοι στην ανατολή του ήλιου την ισηµερία (Papathanassiou, 1994).

Διδυμαίος Απόλλων (Μικρά Ασία)

Ο Άγγλος αρχιτέκτονας F.C. Penrose, συνέδεε τον τρόπο προσανατολισµού ενός ναού µε την εώα επιτολή ενός αστέρος, δηλαδή µε το σηµείο ανατολής ενός αστεριού που ανατέλλει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου την ηµέρα εορτασµού της θεότητας (Ποταμιανός, 2000).

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ναός του Διδυµαίου Απόλλωνα στα Δίδυµα της Μ. Ασίας. Ο ναός κτίστηκε περίπου το 700 π.Χ (αρχαϊκό Διδυµαίο), καταστράφηκε από τους Πέρσες στην επανάσταση της Ιωνίας το 494 π.Χ και ξανακτίστηκε το 280 π.Χ (ελληνιστικό Διδυµαίο). Και τις δύο φορές ο ναός κτίστηκε προσανατολισµένος στον αστερισµό των Διδύµων (Κάστορας και Πολυδεύκης). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µια διαφορά στον προσανατολισµό των δύο ναών 1ο 45′, όση ήταν και η διαφορά της θέσης των αστέρων αυτών (α και β Gem), λόγω της µεταπτώσεως των ισηµεριών σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα. Ο ναός ήταν κατασκευασµένος έτσι ώστε µια συγκεκριµένη ηµέρα το φως που έµπαινε από την είσοδο του ναού να φωτίζει το βωµό µε το άγαλµα του θεού και να φαίνονται και τα δύο αστέρια από το άδυτο (Waltenberg, Gleissberg, 1968).Παρθενώνας

Σε πολλούς ναούς όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις του προσανατολισµού τους από την αυστηρή διεύθυνση Ανατολής-Δύσης, αυτό ερµηνεύτηκε από τον Η. Nissen ως εξής: οι κτίτορες ελάµβαναν υπόψη τους το αζιµούθιο ανατολής του ήλιου κατά την ηµέρα εορτασµού της θεότητας ή την ηµέρα θεµελίωσης του ναού. Για αρκετούς αρχαίους ναούς το ζήτηµα επιβεβαιώνεται και από τον Αρχαιολόγο W.B. Dinsmoor (1931).

Κατά τον Αµερικανό αρχαιολόγο W.B. Dinsmoor, οι Ελληνικοί ναοί είναι προσανατολισµένοι προς την ανατολή του ήλιου, την ηµέρα εορτασµού της θεότητας κατά το έτος της αφιέρωσης του ναού. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του, ο Παρθενώνας προσανατολίσθηκε, κατά το έτος της κατασκευής του, ακριβώς προς τον ανατέλλοντα ήλιο κατά τη γενέθλιο ηµέρα της θεάς Αθηνάς, δηλαδή τη στιγµή κατά την οποία άρχιζε η ποµπή των Παναθηναίων (Ποταμιανός, 2000).Προσανατολισµός Χριστιανικών ναών

Όταν ο χριστιανισµός ανακηρύχθηκε, το 313 µ.Χ, ως θρησκεία ισότιµη µε τις άλλες, επικράτησε µεγάλος ενθουσιασµός των καταπιεσµένων ως τότε χριστιανών. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να κτιστούν µεγαλοπρεπείς ναοί και να διατίθενται µεγάλα χρηµατικά ποσά και άφθονα υλικά, ώστε οι αρχιτέκτονες να υλοποιήσουν τα σχέδια, µε τέτοιο τρόπο, που τα δηµιουργήµατα αυτά να συναγωνίζονται σε µεγαλοπρέπεια και να ξεπερνούν τους ναούς των εθνικών, σε µέγεθος και πολυτέλεια (Ορλάνδος, 1952).

Ακόµη πολλοί εθνικοί ναοί µετατράπηκαν σε χριστιανικούς. Η καθοριστική αλλαγή σ’ αυτήν τη µετατροπή ήταν ότι, στη θέση εισόδου των αρχαίων ναών, κατασκευάστηκε η αψίδα του Ιερού Βήµατος, ενώ στη δυτική πλευρά ανοίχθηκε η κυρία είσοδος. Χαρακτηριστικές εξαιρέσεις αυτού του κανόνα, αποτελούν η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, η οποία είχε την αψίδα της στη δύση, και η αρχική Βασιλική του Αγίου Παύλου, που είχε το ιερό προς τη δύση µέχρι το 389 µ.Χ, οπότε και ανακατασκευάστηκε. Υπάρχουν επίσης ναοί που έχουν δύο αψίδες ιερού, µια προς ανατολάς και µία προς δυσµάς. Αυτό πιθανόν οφείλεται σε µεταγενέστερη αλλαγή του προσανατολισµού, οπότε και η προς δυσµάς αψίδα ανοίχτηκε ως είσοδος. Τέτοιες Βασιλικές βρίσκουµε στην Αίγυπτο, τη Β. Αφρική αλλά και στην Ευρώπη (Ορλάνδος, 1952).

Όσον αφορά στους Χριστιανικούς ναούς γενικά, οι παλαιο-χριστιανικές Βασιλικές είχαν τέτοιον προσανατολισµό, ώστε η κόγχη του ιερού να ″βλέπει″ προς ανατολάς.

Στις εκκλησιαστικές πηγές βρίσκουµε δύο κείµενα, τα οποία διασώζουν πολύτιµες πληροφορίες – οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας, το σχήµα και τον προσανατολισµό των χριστιανικών ναών. Αυτά είναι:

α) Αι Αποστολικαί Διαταγαί, έργο του 4ου αιώνα και β) Η Διαθήκη του Κυρίου, έργο του 5ου αιώνα.

Στο Β′ βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών (57ο κεφάλαιο) αναφέρεται ότι ο ναός έπρεπε να έχει σχήµα επίµηκες και να είναι στραµµένος προς ανατολάς (Migne, 1863).

Κατά τη διδασκαλία της χριστιανικής θρησκείας, ο φυσικός ήλιος, από τον οποίο δεχόµαστε το φως ως πηγή ζωής, είναι σύµβολο του Χριστού, του νοητού ″Ήλίου της δικαιοσύνης″. Κατά το Μεγάλο Βασίλειο, όταν βρισκόµαστε στο εσωτερικό του ναού πρέπει να βλέπουµε προς ανατολάς και να προσευχόµαστε, διότι προς τα εκεί βρίσκεται ο Παράδεισος. Κατ’ άλλη εκκλησιαστική παράδοση, οι Απόστολοι έλεγαν, ότι πρέπει να προσευχόµαστε βλέποντας προς ανατολάς, διότι από εκεί θα φανεί ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία (Migne, 1863).

Στη Διαθήκη του Κυρίου, στο Α′ Βιβλίο και στο 29ο κεφάλαιο στα ″περί διατάξεως της Εκκλησίας″ αναφέρεται: ″ο ναός να έχει τρεις εισόδους, κατά τον τύπον της Τριάδος ώστε να στρέφεται η µια προς νότον, η άλλη προς δυσµάς και η τρίτη προς βορράν″ (Σωτηρίου, 1978).

Στον κανόνα αυτό παρατηρούνται αποκλίσεις, οφειλόµενες σε λόγους κυρίως χωροταξικούς ή σε άλλους που δεν έχουν ακόµα εντοπισθεί. Παρατηρούνται ιδιαιτέρως στους ναούς που κτίσθηκαν τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες (4ο και 5ο). Για παράδειγµα στη Ρώµη υπάρχουν, πέρα από τα παραδείγματα που αναφέραμε νωρίτερα και άλλες πρώιµες Βασιλικές µε το ιερό τους στραµµένο προς τη δύση. Τούτο οφείλεται στην επίδραση από τους παλαιότερους ναούς των εθνικών (Ορλάνδος, 1952). Έχουµε όµως και πολλές άλλες µεγαλοπρεπείς Βασιλικές στραµµένες ΒΑ ή ΝΑ, µε αποκλίσεις που κυµαίνονται από 20° έως και 67°, οι οποίες συναντώνται σε όλη την Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη και στην Παλαιστίνη. Ως παράδειγµα αναφέρονται οι ναοί της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι έχουν απόκλιση 33o 4′, και ο ναός του Αγίου Κηρύκου στη Δήλο µε απόκλιση 20ο (Ορλάνδος, 1952).Γενικά οι ναοί συνήθως προσανατολίζονται ή

i) στη διεύθυνση Ανατολής-Δύσης ακριβώς (ισηµερίες) ή ii) στη διεύθυνση του σηµείου ανατολής του ήλιου κατά: α) την ηµεροµηνία εορτής του αγίου στον οποίο ο ναός έχει αφιερωθεί, ή β) την ηµέρα του χειµερινού ή θερινού ηλιοστασίου

Ο προσανατολισµός ενός ναού εξαρτάται άµεσα από το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής στην οποία κατασκευάζεται, διότι η Βυζαντινή θρησκευτική αρχιτεκτονική χρησιµοποιούσε συστηµατικά το ηλιακό φως. Η θεωρία του αστρονοµικού προσανατολισµού των χριστιανικών ναών στη Μεσαιωνική Δύση που θεµελιώθηκε από τον Charlier (1902) προσφάτως (στην δεκαετία του ’80) επαναβεβαιώθηκε από άλλους επιστήµονες. Πρόσφατες µελέτες δηµοσιεύτηκαν από πολλούς όπως οι Firneis, Göbel και Köberl (1981), από την Αυστρία, οι οποίοι υποστήριξαν και απέδειξαν ότι πολλοί ναοί της Τσεχοσλοβακίας και της Αυστρίας είχαν κτιστεί προσανατολισµένοι στο σηµείο ανατολής του ήλιου την ηµεροµηνία εορτής του αγίου, στον οποίο ήταν αφιερωµένος ο ναός.

Επίλογος

Είναι φανερό ότι η επιστήμη της Αρχαιοαστρονομίας προϋποθέτει την μη τυχαιότητα των προσανατολισμών,αρκετών μνημείων. Άποψη που αν μείνει στο καθαρό επιστημονικό επίπεδο είναι ικανή να συμμετάσχει, με αξιώσεις, σε προτάσεις σχετικά με τους κτίτορες εκάστοτε μνημείου και τον πολιτισμό που γέννησε αυτά τα οικοδομήματα. Ωστόσο είναι πολύ λεπτή η γραμμή διαχωρισμού της επιστήμης από την φαντασία και χρειάζεται πάντα προσοχή, ειδικά στην εξήγηση και ερμηνεία των στοιχείων που προκύπτουν.

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ: http://periergaa.blogspot.com/2017/07/blog-post_242.htmlhttp://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://grcom.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://pcuser.gr http://pcuser-help.eu http://psagmenos.info http://echology.gr http://2like.eu http://proionta-tis-fisis.info http://newsgr.net http://kritikos.eu ΚΡΗΤΙΚΟΣ Περίεργα και Παράξενα - Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,ΜυστήριαΠερίεργα και Παράξενα | Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,Μυστήρια Φτιάχνω μόνος μου Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ απεντομωση αθηνα ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA Αλλαγή οθόνης iPhone 5 Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S Αλλαγή αισθητήρα εγγύτητας iPhone 6S Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6S Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 6 Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 4 Αλλαγή οθόνης αφής (Digitizer) και οθόνης Retina HD iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S PLUS Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S PLUS Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S PLUS Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off home button iPhone 6S PLUS Επισκευή volume, silent cable iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S PLUS Επισκευή ηχείου iPhone 6S PLUS Επισκευή ακουστικού iPhone 6S PLUS Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S PLUS Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6S PLUS Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S PLUS Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6S PLUS Επισκευή δόνησης iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S PLUS Antenna GPS iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM card reader iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM Card Case iPhone 6S PLUS Εξαγωγή SIM iPhone 6S PLUS Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S Επισκευή ηχείου iPhone 6S Επισκευή ακουστικού iPhone 6S Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S Επισκευή δόνησης iPhone 6S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S Επισκευή Antenna GPS iPhone 6S Επισκευή SIM card reader iPhone 6S Επισκευή Sim Card Case Επισκευή Εξαγωγής SIM Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Plus Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Plus Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Plus Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο – jack cable iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας Έντασης Ήχου iPhone 6 Plus Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6 Plus Επισκευή ΜΙκροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Plus Επισκευή ηχείου iPhone 6 Plus Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Plus Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Plus Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6 Plus Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Plus Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Plus Επισκευή Δόνησης iPhone 6 Plus Επισκευή Κεραίας 3G iPhone 6 Plus Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Plus Αλλαγή Antenna GPS iPhone 6 Plus Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Plus Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Plus Εξαγωγή SIM iPhone 6 Plus Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας on/of button iPhone 6 Επισκευή volume, silent cable iPhone 6 Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Επισκευή ηχείου iPhone 6 Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Επισκευή δόνησης iPhone 6 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Antenna GPS iPhone 6 Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Εξαγωγή SIM iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone SE Επισκευή βρεγμένου iPhone SE Αλλαγή μπαταρίας iPhone SE Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone SE Επισκευή power, volume, silent Button iPhone SE Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone SE Επισκευή sensor cable iPhone SE Επισκευή ηχείου iPhone SE Επισκευή ακουστικού iPhone SE Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone SE Επισκευή κάμερας iPhone SE Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone SE Επισκευή δόνησης iPhone SE Επισκευή κεραίας 3G iPhone SE Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone SE Antenna GPS iPhone SE Επισκευή sim card reader iPhone SE Επισκευή sim card case iPhone SE Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone SE Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5S Επισκευή βρεγμένου iPhone 5S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5S Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 5S Επισκευή volume, silent , power Cable iPhone 5S Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone 5S Επισκευή μικροφώνου ανοιχτής ακρόασης iPhone 5S Επισκευή ηχείου iPhone 5S Επισκευή ακουστικού iPhone 5S Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5S Επισκευή κάμερας iPhone 5S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5S Επισκευή sensor cable iPhone 5S Επισκευή δόνησης iPhone 5S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5S Antenna GPS iPhone 5S Επισκευή sim card reader iPhone 5S Επισκευή sim card case iPhone 5S Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5S Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5C Επισκευή βρεγμένου iPhone 5C Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5C Επισκευή Home button iPhone 5C Επισκευή Home Button Cable iPhone 5C Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5C Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5C Επισκευή Mic ανοικτής ακρόαση iPhone 5C Επισκευή ηχείου iPhone 5C Επισκευή ακουστικού iPhone 5C Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5C Επισκευή κάμερας iPhone 5C Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5C Επισκευή sensor cable iPhone 5C Επισκευή δόνησης iPhone 5C Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5C Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5C Επισκευή Antenna 4G Cellular / GPS iPhone 5C Επισκευή sim card reader iPhone 5C Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5C Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5 Επισκευή βρεγμένου iPhone 5 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5 Επισκευή home button cable iPhone 5 Επισκευή Home button iPhone 5 Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5 Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5 Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 5 Επισκευή Ηχείου iPhone 5 Επισκευή ακουστικού iPhone 5 Υποδοχή ακουστικών iPhone 4s Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 5 Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 5 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5 Επισκευή sensor cable iPhone 5 Επισκευή δόνησης iPhone 5 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5 Antenna GPS iPhone 5 Επισκευή sim card reader iPhone 5 Eπισκευή sim card case iPhone 5 Eπισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 5 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4s Επισκευή βρεγμένου iPhone 4s Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4s Επισκευή dock connector iPhone 4s Επισκευή home button iPhone 4s Επισκευή home button cable iPhone 4s Καλωδιοταινία on/off button iPhone 4s Επισκευή Jack / Volume / Mute / Speaker Mic Cable iPhone 4s Επισκευή μικροφώνου iPhone 4s Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 4s Επισκευή ηχείου iPhone 4s Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 4s Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 4s Επισκευή sensor cable iPhone 4s Επισκευή δόνησης iPhone iPhone 4s Antenna Cellular 3G iPhone 4s Antenna Wi-Fi / Bluetooth iPhone 4s Επισκυή Antenna GPS iPhone 4s Επισκευή sim card reader iPhone 4s Επισκευή sim card case iPhone 4s Επισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 4s Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4 Επισκευή βρεγμένου iPhone iPhone 4 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4 Επισκευή dock connector iPhone 4 Επισκευή home button iPhone 4 Επισκευή home button cable iPhone 4 Επισκευή volume, silent, power cable iPhone 4 Επισκευή μικροφώνου iPhone 4
Created by comgr.net