Παράξενα Περίεργα Μεταφυσικό

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ (Η διαχρονικότητα της ελληνικής)

ΤουΑντωνίου Α. Αντωνάκουantonakos@kadmos.org

Καθηγητού – Κλασσικού Φιλολόγου, Ιστορικού – Συγγραφέως

Ανάγλυφος εικόνα του Ομήρου (του 2ου-1ου αι. π.Χ.).Από μπρούντζο και χαλκό.Ευρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο,αλλά βρέθηκε το 1620 στην Σμύρνη!
Σε ένα ποίημα – τραγούδι, το οποίο είχα γράψει προ τριακονταετίας, σχετικό με την συνέχεια των Ελλήνων, ο στίχος έλεγε «Όμηρο λέγαν τον παππού, Όμηρο λεν κι εμένα». Ο συμβολικός αυτός στίχος είχε σαφή αναφορά στην διαχρονικό­τητα τής ελληνικής γλώσσας. Πράγματι η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει μια μοναδική διαχρονικότητα. Λέξεις, εκφράσεις και ρηματικές σημασίες, πού τις συναν­τούμε σήμερα ευρέως στην νεοελληνική γλώσσα, είναι ίδιες κι απαράλλαχτες από την εποχή του Ομήρου, του Ησιόδου, των μεγάλων τραγικών, του Μενάνδρου, του Πλουτάρχου, του Α­ριστοφάνους, του Επικτήτου, του Ανακρέοντος, βρίσκονται δε σήμερα σε ευρύτατη λαϊκή χρήση. Ή περίφημη ρήση του Α. Κοραή: «Όποιος χωρίς την γνώσιν τής Αρχαίας επιχειρεί να μελετήσει και ερμηνεύσει την νέαν, ή απατάται ή απατά», την οποία επανέλαβε και ο Γ. Χα­τζιδάκις (και πού ισχύει προφανώς και αντιστρόφως), επιβεβαιώνει αυτό πού υποστηρίζει και ή σύγχρονη έρευνα: Ότι δη­λαδή υπάρχει στενή σχέση της Αρχαίας με την νέα Ελληνική. «Το γλωσσολογικό «μοντέλο» της παρομοίωσης των ποικι­λιών και των γλωσσικών περιόδων με οικογενειακό δέντρο, επι­τρέπει να κάνουμε λόγο για μία ενιαία Ελληνική Γλώσσα, τόσο στο συγχρονικό, όσο και στο διαχρονικό επίπεδο», όπως έχει το­νίσει σε σχετικό άρθρο του ο καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Χαραλαμπάκης. Η ενότητα της ελληνικής γλώσσης και ή διαχρονι­κότητά της πιστοποιείται ανάμεσα στα άλλα και από το πλήθος αρχαϊσμών πού διασώζουν οι νεοελληνικές διάλεκτοι. Ή προφορική παράδοση είναι γεγονός ότι υπήρξε αν όχι ισχυρότερη, τουλάχιστον εξ ίσου ισχυρή με την γραπτή. Ποιος απλός Νεοέλληνας θα φανταζόταν ότι λέξεις όπως «γειτόνισ­σα», «κατακέφαλα», «μάγουλα» έχουν ζωή δύο χιλιάδων τουλάχιστον χρόνων; Και αναφέρω στην συνέχεια τρία μόνο ενδεικτικά παρα­δείγματα, πού δείχνουν την μεγάλη σημασία τής προφορικής παράδοσης και, μέσω αυτής, της διαχρονικότητας τής ελλη­νικής γλώσσης: Πρώτο παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ο κρητικός χρησιμοποιεί ακόμα την δωρική έκφραση «Μα το Ζα», ή την ομηρική λέξη «λύθρος» με την ίδια σημασία (δηλαδή «αίμα ανάμικτο με σκόνη και ιδρώτα», το αίμα της μάχης). Δεύτερο ότι ο Πόντιος χρησιμοποιεί την προφορά τού αρχαίου, -η- (ήτα) ως -ε- (εψιλον) [νύφε = νύφη] και, τρίτον, ότι ο Κύπριος τονίζει μέχρι σήμερα την προφορά των διπλών συμφώνων της Αρχαίας Ελληνικής. Ο διαπρεπής και εξαίρετος εκ Σκύρου ελληνιστής Κ. Φαλτάιτς, στο έργο του «Η αρχαιότης τής λεγομένης νεοελλη­νικής» [Αθήναι 1929], έχει γράψει τα εξής: «Η γλώσσα, αυθόρμητον αλλά και λογικόν τού ανθρώπου κατασκεύασμα, έχει φυσικούς νόμους και τεχνητούς, η ανακάλυψις και εξέτασις των οποίων δύ­ναται να μας οδηγήση ασφαλώς και βεβαίως εις την εύρεσιν της αρχής και εξελίξεως της γλώσσης. Εκ των νόμων τούτων – ο κυριώτερος μάλιστα όλων – ο νόμος τής ονοματοποιίας, μας οδηγεί χωρίς δυσκολίαν εις το να ανακαλύψωμεν ποίος εκ των δύο τύπων μιας και της αυτής λέξεως είναι ο αρχαιότερος. Ποίος επομένως είναι πρωτότυπος και ποίος παράγω­γος ή μεταγενέστερος. Το αν εγράφησαν τα Ομηρικά έπη προ δυόμιση ή δύο χιλιάδων οκτακοσίων ετών, δεν σημαίνει ότι ή ομη­ρική γλώσσα είναι αρχαιοτέρα τής γλώσσης την οποί­αν ομιλούν σήμερα οι ποιμένες εις τα βουνά τής Πίν­δου ή εις τον κάμπον της Θεσσαλίας οι γεωργοί. Σημαίνει απλώς ότι κείμενα της γραφομένης ελληνικής γλώσσης διετηρήθησαν από της εποχής αυτής, ενώ η ομιλούμενη, ως ανεπίσημος και χυδαία θεωρούμενη δεν εχρησιμοποιείτο από τους γράφοντας. Αλλά η ομιλουμένη αυτή διατηρουμένη μέχρι σήμερον, είναι απολύ­τως λογικόν να δεχθώμεν ότι είναι αρχαιοτέρα τής λο­γίας ή γραφομένης ή «αρχαίας» και διότι είναι άτεχνος και ανεξέλικτος, και διότι φθογγολογικώς φέρει τας λέ­ξεις πλησιέστερον προς την ονοματοποιΐαν, και διότι, τέλος, η κοινή λογική και πλείστα ιστορικά γεγονότα την άποψιν αυτήν μας υποχρεούν να δεχθώμεν». Και λίγο παρακάτω συνεχίζει… «Θα έτυχε πολλάκις να ακούσετε ανθρώπους τού λαού, οι οποίοι θέλοντες να ομιλήσουν εις την καθαρεύουσαν λέγουν: «Φέρτε τα καπινά σας» ή «την σήμε­ρον τα λεπιτά…» και άλλα παρόμοια… Τα ίδια δε κά­νουν όλοι οι συγγραφείς και οι πλέον δόκιμοι και αρχαίοι. Ο Όμηρος μάλιστα το παρακάνει μιμούμενος τον τρόπον τών σημερινών ανθρώπων του λαού, οι οποίοι δια να σχηματίσουν κομψοτέραν την λέξιν λέ­γουν καπινά, λεπιτά, πετυχείον, περιπιλέον και τα πα­ρόμοια. Όντως εις τον Όμηρον και εις άλλους ποιητάς βλέπομεν τάς λέξεις: πυκινός αντί πυκνός, αλεγεινός αντί αλγεινός, κλεεινός αντί κλεινός, σκόροδον αντί σκόρδον κ.ο.κ. Ή τάσις, επομένως, του προσθέτειν φωνήεντα εις τας λέξεις είναι τάσις παναρχαία, παρατηρουμένη όχι μόνον εις τον πολύν λαόν, τόν μη νεωτερίζοντα, αλλά εις τους ποιητάς, τους πεζογράφους, τους ρήτορας και τα θέλοντα να μιμηθούν αυτούς άτομα. Εδώ, όπως εξηγείται, ομιλούμεν περί προσθήκης φωνήεντος εις λέξεις μη εχούσας το φωνήεν τούτο, ομιλούμεν δηλαδή περί νεωτεροποιήσεως μιας παλαιάς λέ­ξεως δια της προσθήκης ενός ή περισσοτέρων φωνηέν­των. Και εφ’ όσον θεωρούμεν την προσθήκην φωνήεν­τος τεχνητόν ή νεώτερον φαινόμενον, πρέπει και πάλιν να συμπεράνωμεν ότι μεταξύ ενός τύπου λέξεως τής λε­γομένης νεοελληνικής γλώσσης και του τύπου τής αυτής λέξεως τής λεγομένης αρχαίας, αρχαιότερος είναι ο τύπος τής δημοτικής, εφ’ όσον ο λόγιος τύπος θα είχε περισσότερα φωνήεντα». Από όλες αυτές τις αξιόλογες παρατηρήσεις κατανοούμε την μοναδική διαχρονικότητα τής Ελληνικής, όπου η λαϊκή νε­οελληνική γλώσσα φαίνεται να ανήκει στις απαρχές της δημι­ουργίας της γλώσσης μας. Αξίζει, επομένως, να μελετηθεί συστηματικώτερα η λαϊκή γλώσσα τής Αρχαίας Ελληνικής, η οποία έχει παραμεληθεί, ακριβώς επειδή την επεσκίασε η αίγλη τής επικής και της με­ταγενέστερης λογοτεχνικής γλώσσης. Πολλές από τις βρισιές λ.χ. των Αρχαίων Ελλήνων επιβιώνουν ως σήμερα: Π.χ. «αιγύ­πτιος» (Υπερείδης, «Κατά Αθηνογένους» 2.2 – σήμερα λέμε «ρε τον γύφτο»), «άνανδρος», «ανάξιος», «άτιμος», «αχάριστος», «άχρηστος», «γελοίος», [Δημοσθένης «Ολυνθιακός II» 19.7], «μαλακός» (Ισοκράτης «Φί­λιππος» 124.4), «παμπόνηρος», «πόρνη», «ταλαίπωρος», «ουδέ καθαρός τας χείρας» (Λυσίας «Περί της Ευάνδρου δοκιμασίας» 8.4), «νεόπλουτος» (Δημοσθένης «Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών» 23.5). Ίσως εδώ έχουμε και νεώτερη επίδραση του γαλλικού nouveauriche, γερμ. neureih – νεοπλουτισμός στον Κουμανούδη, 1898, εφημ. Ακρόπολις). Ο Αριστοφάνης, επίσης, στις Νεφέλες (στίχ. 1382-1390) χρησιμοποιεί τις παιδικές λέξεις βρυν, μαμμάν, κακκάν, οι οποίες σώζονται ως σήμερα, και σημαίνουν: μπρου-μπρου = «κράζω ζητών ύδωρ, επί παιδιών», μαμ = κάνε μαμ, και κακά («το μωρό έκανε τα κακά του»). Συγκεκριμένα λέει: «…ει μέν γε βρυν είποις, εγώ γνούς αν πιείν επέσχον μαμμάν δ’ αν αιτήσαντος, ηκόν σοι φέρων αν άρτον κακκάν δ’ αν ουκ έφθης φράσας, καγώ λαβών θύραζε εξέφερον αν και προυσχόμην σε συ δε με νυν απάγχων, βοώντα και κεκραγόθ’ ότι χεζητιώην, ουκ έτλης έξω ’ξενεγκείν, ω μιαρέ, θύραζέ μ’, αλλά πνιγόμενος αυτού ’πόησα κακκάν». Αυτό σημαίνει «…κι όταν μου ’λεγες «μπου» καταλάβαινα πως διψάς και σου ’δινα να πιεις νερό, κι όταν γύρευες «μαμ», πήγαινα και σου φερνα ψωμί, και δεν πρόφταινες να πεις «κακά» μου και σ’ έφερνα έξω από την πόρτα και σ’ έβαζα να τα κάνεις. Και συ τώρα, σφίγγοντάς μου το λαρύγγι, ενώ σου φώναζα κι έσκουζα πώς θα «λερωθώ» («χεζητιώην» = θα χεσθώ), δεν πήγες να με βγάλεις έξω, άθλιε, παρά μ’ έσφιξαν και εκεί, επί τόπου (= αυτού) τ’ αμόλησα («’πόησα κακκάν»= έκανα κακκά / κακά μου)». Η τελευταία αυτή λέξη, την οποία αποφεύγουν να κατα­γράψουν πολλά νεοελληνικά λεξικά, σώζεται στον Πόντο με την απαρεμφατική της μορφή και με την ίδια φυσικά σημασία. Βεβαίως ή λέξη «κακά», που λένε τα μικρά παιδιά, με την σημασία πού έχει μέχρι σήμερα, παρουσιάζει απολύτως επι­στημονική εξήγηση. Διότι επεξηγεί πώς ο οργανισμός, αφού δια της τροφής κρατήσει τα καλά, δηλαδή τα χρήσιμα γι’ αυτόν συστατικά, αποβάλ­λει τα «κακά» και τα άχρηστα. Το ίδιο δείχνει και η αρχαιό­τατη λέξη (το) σκωρ» [γενική: του σκατός (αντί σκαρτός), πλη­θυντικός: τα σκατά], που σημαίνει «περίττωμα (κάτι το περιττόν), αποπάτημα, κόπρος», κατά το λεξικό LiddellScott, η οποία λέξη δεν σώζεται σήμερα στην ονομαστική, παρά μόνο εν συνθέσει στην λέξη «σκωραμίς», που είναι ιατρικός όρος και σημαίνει την «νοσοκομειακή πάπια». Αν αφήσουμε τις λέξεις και πάμε σε εκφράσεις θα διαπιστώσουμε εκπληκτικά πράγματα. Η φράση π.χ. «την βάψαμε», οι περισσότεροι νομίζουν ότι αποδίδει κάτι σχετικό με βάψιμο! Ξεχνούν όμως ότι στην ελληνικά υπάρχει και η λέξη «βάπτισμα», η οποία προέρχεται από το ρήμα βάπτω (= βυθίζω εις το νερό). Άρα η φράση «την βάψαμε», σημαίνει «βυθιζόμαστε» ή όπως λέει ο λαός «την κάτσαμε την βάρκα»! Και αυτή η φράση προέρχεται από τον «Ορέστη«του Ευριπίδη (στ. 705 – 707), και λέει «η ναυς έβαψεν», δηλαδή «το πλοίο βυθίσθηκε», όπως λέει σήμερα ο λαός μας! Εκτός όμως από αυτήν την φράση, υπάρχουν πολλές εκατοντάδες ακόμη διαχρονικές. Ίδιες κι απαράλλακτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα! Ας δούμε κάποιες από αυτές: Λες τρίχες (Τριχολογείν και τρίχας αναλέγεσθαι.) Δεν με μέλει (Ουδέν μοι μέλει). Τον αράπη κι αν τον πλένεις… [Αιθίοπα σμήχεις (Πλούταρχος)]. Πάρ’ το αυγό και κούρευτο [Ωόν τίλλεις (Πλούταρχος)]. Μπλέξαμε τα μπούτια μας[Πλέξαντες μηροίσι πέρι μηρούς (Ανακρέων Fragmenta. Fr.94)] Και κάτι πολύ … επίκαιρο: Η διαχρονική από την αρχαιότητα φράση «αεί τα πέρυσι βελτίω», που σημαίνει «κάθε πέρυσι και … καλύτερα»! Αυτή λοιπόν την διαχρονική, την μία και μοναδική ελληνική γλώσσα, έχουν προσπαθήσει να την αλλοιώσουν, να την διαστρεβλώσουν, να την παραποιήσουν. Άλλαξαν με νόμους την ιστορική γραμματική, υποστήριξαν με «υμετέρους» καθηγητές την αλλαγή τής ιστορικής ορθογραφίας, κατήργησαν την γ΄ κλίση των ονομάτων, μία κλίση που περιλαμβάνει εδώ και 3000 τουλάχιστον χρόνια, το 70% περίπου των ελληνικών ονομάτων. Την χώρισαν σε αρχαία και νέα ελληνική! Κι ενώ ο υπεραιωνόβιος Κριαράς δεν βαρέθηκε δηλώνει συνεχώς και ανερυθριάστως ότι «η αρχαία είναι άλλη γλώσσα, δεν είναι μία γλώσσα με την ελληνική» ο νομπελίστας μας Οδυσσέας Ελύτης δήλωνε: «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα. Η Ενιαία Ελληνική Γλώσσα… Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόμα και σήμερα, «ο ουρανός«, «η θάλασσα«, «ο ήλιος«, «η σελήνη«, «ο άνεμος«, όπως το έλεγαν η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί. Στα Αρχαία». Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης επίσης, τόνισε ότι «Η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρχαία, αδιάκοπα μιλημένη από το Ελληνικό Έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί…». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ελευθέριος Βενιζέλος δήλωνε… «Ακραδάντως πιστεύω ότι η γλώσσα τού Ελληνικού λαού και η καθαρά και η δημοτική είναι μία γλώσσα ελληνική, αυτή αύτη η αρχαία εν τη εξελίξει την οποίαν υπέστη». Ο Νίκος Εγγονόπουλοςακολουθούσε με την ίδια σκέψη: «Πιστεύω ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μία. Η αρχαία, η νεωτέρα, οι ντοπιολαλιές είναι γλώσσα μία». Και τελειώνω με μία από τις πολλές δηλώσεις τού Γιώργου Σεφέρη πάνω σ΄ αυτό το θέμα, την οποία άντλησα από το πνευματικό φρέαρ των «Δοκιμών» του (Τόμος 1, σελ. 177, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 1974 ): «Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα». Βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι Έλληνες δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ελύτης και ο Σεφέρης σε ποσοστό άνω του 50%. Δυστυχώς!

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥhttp://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://grcom.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://pcuser.gr http://pcuser-help.eu http://psagmenos.info http://echology.gr http://2like.eu http://proionta-tis-fisis.info http://newsgr.net http://kritikos.eu ΚΡΗΤΙΚΟΣ Περίεργα και Παράξενα - Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,ΜυστήριαΠερίεργα και Παράξενα | Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,Μυστήρια Φτιάχνω μόνος μου Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ απεντομωση αθηνα ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA Αλλαγή οθόνης iPhone 5 Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S Αλλαγή αισθητήρα εγγύτητας iPhone 6S Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6S Αλλαγή οθόνης iPhone 6S Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 6 Plus Αλλαγή οθόνης iPhone 4 Αλλαγή οθόνης αφής (Digitizer) και οθόνης Retina HD iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S PLUS Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S PLUS Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6S PLUS Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6S PLUS Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off home button iPhone 6S PLUS Επισκευή volume, silent cable iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S PLUS Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S PLUS Επισκευή ηχείου iPhone 6S PLUS Επισκευή ακουστικού iPhone 6S PLUS Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S PLUS Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6S PLUS Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S PLUS Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6S PLUS Επισκευή δόνησης iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S PLUS Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S PLUS Antenna GPS iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM card reader iPhone 6S PLUS Επισκευή SIM Card Case iPhone 6S PLUS Εξαγωγή SIM iPhone 6S PLUS Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6S Επισκευή βρεγμένου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6S Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S Επισκευή ηχείου iPhone 6S Επισκευή ακουστικού iPhone 6S Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6S Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6S Επισκευή δόνησης iPhone 6S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6S Επισκευή Antenna GPS iPhone 6S Επισκευή SIM card reader iPhone 6S Επισκευή Sim Card Case Επισκευή Εξαγωγής SIM Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Plus Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Plus Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Plus Επισκευή βάση φόρτισης – μικρόφωνο – jack cable iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας on/off button iPhone 6 Plus Επισκευή Καλωδιοταινίας Έντασης Ήχου iPhone 6 Plus Επισκευή Μικροφώνου iPhone 6 Plus Επισκευή ΜΙκροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Plus Επισκευή ηχείου iPhone 6 Plus Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Plus Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Plus Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 6 Plus Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Plus Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Plus Επισκευή Δόνησης iPhone 6 Plus Επισκευή Κεραίας 3G iPhone 6 Plus Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Plus Αλλαγή Antenna GPS iPhone 6 Plus Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Plus Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Plus Εξαγωγή SIM iPhone 6 Plus Αλλαγή πίσω όψης iPhone 6 Επισκευή βρεγμένου iPhone 6 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Επισκευή Lightning Connector, Jack Cable, Mic iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 6 Επισκευή Καλωδιοταινίας on/of button iPhone 6 Επισκευή volume, silent cable iPhone 6 Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6 Επισκευή ηχείου iPhone 6 Επισκευή ακουστικού iPhone 6 Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone 6 Επισκευή Πίσω Κάμερας iPhone 6 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 6 Aισθητήρας εγγύτητας iPhone 6 Επισκευή δόνησης iPhone 6 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 6 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 6 Antenna GPS iPhone 6 Επισκευή SIM card reader iPhone 6 Επισκευή Sim Card Case iPhone 6 Εξαγωγή SIM iPhone 6 Αλλαγή πίσω όψης iPhone SE Επισκευή βρεγμένου iPhone SE Αλλαγή μπαταρίας iPhone SE Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone SE Επισκευή power, volume, silent Button iPhone SE Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone SE Επισκευή sensor cable iPhone SE Επισκευή ηχείου iPhone SE Επισκευή ακουστικού iPhone SE Επισκευή Υποδοχής Ακουστικών iPhone SE Επισκευή κάμερας iPhone SE Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone SE Επισκευή δόνησης iPhone SE Επισκευή κεραίας 3G iPhone SE Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone SE Antenna GPS iPhone SE Επισκευή sim card reader iPhone SE Επισκευή sim card case iPhone SE Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone SE Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5S Επισκευή βρεγμένου iPhone 5S Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5S Επισκευή Καλωδιοταινίας home button iPhone 5S Επισκευή volume, silent , power Cable iPhone 5S Επισκευή Dock connector – Mic – Jack cable iPhone 5S Επισκευή μικροφώνου ανοιχτής ακρόασης iPhone 5S Επισκευή ηχείου iPhone 5S Επισκευή ακουστικού iPhone 5S Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5S Επισκευή κάμερας iPhone 5S Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5S Επισκευή sensor cable iPhone 5S Επισκευή δόνησης iPhone 5S Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5S Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5S Antenna GPS iPhone 5S Επισκευή sim card reader iPhone 5S Επισκευή sim card case iPhone 5S Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5S Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5C Επισκευή βρεγμένου iPhone 5C Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5C Επισκευή Home button iPhone 5C Επισκευή Home Button Cable iPhone 5C Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5C Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5C Επισκευή Mic ανοικτής ακρόαση iPhone 5C Επισκευή ηχείου iPhone 5C Επισκευή ακουστικού iPhone 5C Επισκευή Υποδοχής ακουστικών iPhone 5C Επισκευή κάμερας iPhone 5C Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5C Επισκευή sensor cable iPhone 5C Επισκευή δόνησης iPhone 5C Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5C Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5C Επισκευή Antenna 4G Cellular / GPS iPhone 5C Επισκευή sim card reader iPhone 5C Επισκευή Εξαγωγής SIM iPhone 5C Αλλαγή πίσω όψης iPhone 5 Επισκευή βρεγμένου iPhone 5 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5 Επισκευή home button cable iPhone 5 Επισκευή Home button iPhone 5 Επισκευή power, volume, silent Cable iPhone 5 Επισκευή Dock connector Mic Jack cable iPhone 5 Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 5 Επισκευή Ηχείου iPhone 5 Επισκευή ακουστικού iPhone 5 Υποδοχή ακουστικών iPhone 4s Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 5 Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 5 Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 5 Επισκευή sensor cable iPhone 5 Επισκευή δόνησης iPhone 5 Επισκευή κεραίας 3G iPhone 5 Επισκευή κεραίας Wi-Fi iPhone 5 Antenna GPS iPhone 5 Επισκευή sim card reader iPhone 5 Eπισκευή sim card case iPhone 5 Eπισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 5 Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4s Επισκευή βρεγμένου iPhone 4s Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4s Επισκευή dock connector iPhone 4s Επισκευή home button iPhone 4s Επισκευή home button cable iPhone 4s Καλωδιοταινία on/off button iPhone 4s Επισκευή Jack / Volume / Mute / Speaker Mic Cable iPhone 4s Επισκευή μικροφώνου iPhone 4s Επισκευή Mic ανοικτής ακρόασης iPhone 4s Επισκευή ηχείου iPhone 4s Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 4s Επισκευή μπροστινής κάμερας iPhone 4s Επισκευή sensor cable iPhone 4s Επισκευή δόνησης iPhone iPhone 4s Antenna Cellular 3G iPhone 4s Antenna Wi-Fi / Bluetooth iPhone 4s Επισκυή Antenna GPS iPhone 4s Επισκευή sim card reader iPhone 4s Επισκευή sim card case iPhone 4s Επισκευή Εξαγωγή SIM iPhone 4s Αλλαγή πίσω όψης iPhone 4 Επισκευή βρεγμένου iPhone iPhone 4 Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4 Επισκευή dock connector iPhone 4 Επισκευή home button iPhone 4 Επισκευή home button cable iPhone 4 Επισκευή volume, silent, power cable iPhone 4 Επισκευή μικροφώνου iPhone 4
Created by comgr.net